Dokumenty

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

Lokal mieszkalny / spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości / zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;
 • dokument potwierdzający pow. użytkową lokalu.

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • dokument potwierdzający pow. użytkową lokalu.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej;
 • dokument potwierdzający pow. użytkową budynku;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • pozwolenie na budowę / rozbudowę / modernizację, w przypadku gdy niniejsze prace mają miejsce;
 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu;
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania;
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości komercyjne (nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe i inne):

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.
 • dokument potwierdzający pow. użytkową budynku;
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania;
 • obowiązujące umowy najmu;
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.